VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Ú v o d n í     u s t a n o v e n í

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro služby, produkty, software, internetové stránky, aplikace a další obsah umístěný na webových stránkách: Podtrženo.cz (dostupné na http://podtrzeno.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), DraháOmluva.cz (dostupné na http://drahaomluva.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), VizeBezProvize.cz (dostupné na http://vizebezprovize.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), Maximalizace.cz (dostupné na http://maximalizace.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), LepšíUplatnění.cz (dostupné na http://lepsiuplatneni.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), Nebrzíme.cz (dostupné na http://nebrzdime.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), Devote365.cz (dostupné na http://devote365.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), Devote.cz (dostupné na http://devote.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu) a Flou.cz (dostupné na http://flou.cz a všech odvozených doménách 3. a nižšího řádu), (dále jen jednotlivě: „Podtrženo.cz“, „DraháOmluva.cz“, „VizeBezProvize.cz“, „Maximalizace.cz“, „LepšíUplatnění.cz“, „Nebrzíme.cz“, „Devote365.cz“, „Devote.cz“, „Flou.cz“, nebo jen souhrnně „Portál“).

1.2. Provozovatelem a vlastníkem Portálu  je společnost Devote 365 s.r.o., IČ: 042 11 430, se sídlem Litovelská 1340/2c, Olomouc, 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62807 (dále jen „Poskytovatel“). Kontakt: Tel. č.: (+420) 731 680 899; email: info@devote365.cz; bankovní spojeni: číslo účtu: 2500823125/2010 (IBAN: CZ8220100000002500823125), vedený u Fio banky (SWIFT: FIOBCZPPXXX). Vlastník Portálu je oprávněn vykonávat majetková práva k internetovým stránkám Portálu.

1.3. Příjemce služby je fyzická, nebo právnická osoba, která využívá služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím Portálu (dále jen „Uživatel“).

1.4. Vstupem na Portál nebo jeho používáním jakýmkoli způsobem Uživatel souhlasí a zavazuje se řídit Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) stanovenými v tomto dokumentu. Poskytovatel je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit. O připravovaných změnách a jejich obsahu vždy informuje Uživatele elektronicky zveřejněním Portálu. Uživatel má právo změny odmítnout ve lhůtě uvedené dle bodu 15.7 VOP. Pokud se v této lhůtě Uživatel nevyjádří dle bodu 15.7 VOP, nastává fikce souhlasu Uživatele s provedenými změnami VOP.

1.5. Dodavatelem se rozumí fyzická, nebo právnická osoba spolupracující s Provozovatelem na poskytování Služby, a to přímo nebo nepřímo. Dodavatelem může být například poskytovatel kartových platebních operací, automatického fakturačního systému, automatické emailové rozesílky, hostování webových aplikací a software, účetní a podobně. Pro Uživatele důležitým Dodavatelem může být zprostředkovatel platebních operací prováděných kartou. Tímto Dodavatelem je společnost GOPAY s.r.o., kontaktní a další informace nalezne Uživatel na stránkách Dodavatele http://gopay.cz/. Poskytovatel nemá přístup k informacím o platebních kartách Uživatele a podobně. Tyto údaje zpracovává výhradně Dodavatel. Seznam ostatních Dodavatelů může Uživatel v odůvodněných případech získat od Poskytovatele na základě písemné žádosti. Poskytovatel může své Dodavatele, bez předchozího upozornění Uživateli, měnit.

1.6. Třetí osobou se rozumí jakýkoliv subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele a Dodavatele.

1.7. Službami poskytovanými prostřednictvím Portálu se rozumí získání přístupu k informačnímu obsahu těch stránek, které jsou jinak pro Uživatele nepřístupné nebo neveřejné, a to předně přihlášením za pomocí uživatelského jména a hesla. Poskytnuté služby mohou zahrnovat přístup pouze na jednu z částí Portálu, nebo na více než jednu z částí Portálu zároveň (dále jen „Služby“). Dále může být součástí Služby doplňková část, jako například konzultace po telefonu, nebo administrativní činnost v místě bydliště Uživatele, nebo sídla Poskytovatele. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že doplňková část Služby tvoří maximálně 10% celkové ceny Služby.

1.8. Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá především v elektronické formě, a to doručením dokumentů či oznámení na kontaktní emailovou adresu druhé strany, anebo umístěním na příslušných webových stránkách Poskytovatele přístupných Uživateli prostřednictvím sítě internet; tím je splněn požadavek písemné formy. Výjimečně (pokud to vyžaduje zákon) probíhá komunikace v listinné formě, doručené na kontaktní adresu určenou pro písemný styk druhé strany.

1.9. Uživatel získá přístup ke Službám Portálu/ů a je oprávněn Služby užívat pouze na základě provedené registrace.

1.10. Uživatel je povinný se před registrací na některé části Portálu seznámit s VOP a vyjádřit s nimi výslovný souhlas v rámci registrace. Uživatel, který nesouhlasí s VOP, je povinný zdržet se registrace a užívání Služeb.

1.11. Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se okamžikem registrace Uživatele na některé z částí Portálu řídí těmito VOP a v konkrétních případech i aktuálním ceníkem a akčními nabídkami Poskytovatele zveřejněnými na Portálu. V případě, že dojde mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouvy“), se VOP stávají neoddělitelnou součástí této Smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1.12. K uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem dochází okamžikem doručení Potvrzovacího emailu Uživateli, ve kterém Poskytovatel zpřístupňuje Služby jak je popsané v bodě 6.2 těchto VOP. Potvrzovacím emailem se nerozumí Informativní email o přijetí objednávky definovaný v bodě 3.5 těchto VOP, ani Email potvrzující přijetí platby definovaný v bodě 3.6 těchto VOP. V případě, že Poskytovatel v rámci akční nabídky poskytne dočasný bezplatný přístup ke svým Službám Uživateli pouze na základě vykonání registrace, jak je popsáno v bodě 2.5. těchto VOP, vzniká Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem okamžikem zpřístupnění Služby Poskytovatele Uživateli. Takto vzniklá Smlouva uzavřená na dobu trvání akce se také řídí těmito VOP.

2. R e g i s t r a c e

2.1. Uživatel získá přístup ke Službám pouze na základě úspěšné registrace, která je zpravidla realizována odesláním elektronického formuláře prostřednictvím části Portálu, nebo na základě objednání Služby a vzniku Smlouvy, jak je popsáno v bodech 3.1 až 3.8 a dalších, dle těchto VOP. Ve výjimečných případech je možné registraci provést také emailem, nebo telefonicky pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 1.2 těchto VOP. Poskytovatel na základě této žádosti o registraci může Uživatele úspěšně registrovat.

2.2. Registrace Uživatele je přístupná v části „Registrace“ v části Portálu. Uživatel vyplní formulářem požadované údaje, seznámí se s VOP využití Portálu, které jsou přístupné prostřednictvím odkazu a vyjádří s nimi souhlas tím, že zaškrtne příslušné políčko na konci formuláře. Formulář Uživatel odešle stisknutím tlačítka „Odeslat“, nebo „Registrovat“, čímž Uživatel požádal Poskytovatele o registraci.

2.3. Odeslání registračního formuláře Uživatele je projevem svobodné vůle Uživatele. Odesláním žádosti o registraci Uživatel potvrzuje, že souhlasí s VOP, že se seznámil s jejich platným zněním v čase odeslání žádosti, a že se těmito VOP řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2.4. Úspěšnou registraci Uživatele Provozovatel potvrdí zasláním Potvrzovacího emailu, který obsahuje odkaz sloužící k prvnímu (a dalšímu) přihlášení Uživatele, uživatelské jméno a přihlašovací heslo (pokud před tím nebylo přiděleno).

2.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo v rámci akční nabídky poskytnout nově registrovanému Uživateli dočasný bezplatný přístup k některým, anebo všem svým Službám. Tento bezplatný přístup je pouze dočasný, jeho trvání je pouze dočasné, závisí na konkrétní akční nabídce zveřejněné na příslušné části Portálu Poskytovatele. Po dobu tohoto zkušebního přístupu má Uživatel možnost vyzkoušet si Služby Poskytovatele. Pokud však chce Uživatel pokračovat v užívání Služeb po uplynutí určené doby, jeho přístup k nim je podmíněný vykonáním objednávky Služeb a zaplacením ceny přístupu podle aktuálního ceníku.

3. O b j e d n á n í     S l u ž e b     a     p r o v e d e n í     p l a t b y

3.1. Objednání Služeb může Uživatel provést odesláním objednávky, kde si zvolí, o kterou Službu má zájem. U každé jednotlivé Služby je uvedena její cena podle aktuálního ceníku. Následně Uživatel vyplní, resp. opraví, údaje vyžadované formulářem, má možnost se opakovaně seznámit s obsahem VOP prostřednictvím poskytnutého odkazu a vyjádřit s nimi souhlas zvolením příslušného políčka.

3.2. Uživatel si v rámci objednávky vybere způsob platby za Služby. Za Služby může Uživatel zaplatit: Po provedení objednávky bankovním převodem (podle údajů na zálohové faktuře, která bude Uživateli doručena elektronicky ve smyslu bodu 3.5. těchto VOP), nebo při provedení objednávky platební kartou prostřednictvím kanálu Dodavatele popsaného v bodě 1.5 těchto VOP.

3.3. Objednávka se Poskytovateli odešle po stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku“ Uživatelem. V některých případech je možné objednávku realizovat také emailem, nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1.2 těchto VOP.

3.4. Odeslání objednávky Služeb Uživatelem je ofertou neboli také návrhem na uzavření Smlouvy s Poskytovatelem za cenu uvedenou v aktuální cenové nabídce. Samotná Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká pak za podmínek bodu 1.12 těchto VOP, tedy okamžikem doručení Potvrzovacího emailu na emailovou adresu Uživatele. Odeslání objednávky je projevem svobodné vůle Uživatele. Odesláním objednávky Služeb Uživatel potvrzuje, že souhlasí s VOP, že se seznámil s jejich plným zněním platným v době odeslání objednávky, a že se těmito VOP, které jsou obsahově neoddělitelnou součástí Smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

3.5. Poskytovatel Uživateli bezodkladně prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijatí objednávky Služby a zároveň odešle Uživateli prostřednictvím elektronické pošty zálohovou fakturu (dále též „Informativní email o přijetí objednávky“). Tento Informativní email o přijetí objednávky není akceptací návrhu na uzavření Smlouvy, ale pouhým potvrzením, že Poskytovatel obdržel Uživatelův návrh na uzavření Smlouvy. Uživatel dále vyčká na doručení Potvrzovacího emailu od Poskytovatele.

3.6. Zálohová faktura je podkladem pro vykonání platby Uživatelem za poskytnutí přístupu ke Službě. Po úhradě zálohové faktury a připsání odpovídající částky na bankovní účet Poskytovatele, dle bodu 1.2 těchto VOP, bude Uživateli na emailovou adresu, uvedenou v objednávkovém formuláři, odeslán email potvrzující přijetí platby Poskytovatelem spolu s fakturou ve smyslu bodu 5.2. těchto VOP (dále též „Email potvrzující přijetí platby“).

3.7. Uživatel se zavazuje řádně a včas zaplatit cenu za objednanou Službu a (dále též „Cena“) to nejpozději k datu splatnosti zálohové faktury. Dnem zaplacení ceny se rozumí den připsání částky ceny ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.

3.8. Při platbě ze zahraničí je Uživatel povinen uhradit všechny bankovní poplatky tak, aby byla ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele připsána úhrada za poskytnutí placené Služby v plné výši.

4. S t o r n o v á n í     o b j e d n á v k y

4.1. Pokud si Uživatel přeje zrušit svou objednávku, která ještě nebyla vyřízena - tzn. ještě nedošlo k uzavření Smlouvy (dle bodu 6.2 těchto VOP), bez zbytečného odkladu kontaktuje Poskytovatele pomocí emailu uvedeného v bodu 1.2 těchto VOP a uvede číslo objednávky (variabilní symbol). 

5. C e n a     S l u ž b y

5.1. Cena za přístup ke Službě je vždy stanovená podle aktuálního ceníku dostupného na Portálu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výšku ceny za Služby a poskytovat Uživatelům různé cenové akce (slevy).

5.2. Uživateli bude za přístup k objednaným Službám fakturována Cena dle ceníku Poskytovatele v aktuálním čase odeslání objednávky Uživatelem.

5.3. Za opakované zřízení přístupu ke Službě (nebo další Službě) bude Uživateli účtována Cena stanovená dle ceníku Poskytovatele v aktuálním čase odeslání objednávky Uživatelem.

6. D o d á n í     S l u ž b y     a     v z n i k      S m l o u v y

6.1. Poskytovatel je povinný, v co nejkratším čase po připsání vyfakturované částky ve prospěch Poskytovatelova účtu, zpřístupnit Uživateli Službu v rozsahu objednávky. Umožněním přístupu Uživatele ke Službě se objednané Služby považují za dodané.

6.2. Poskytovatel bezodkladně po připsání vyfakturované částky ve prospěch Poskytovatelova účtu zpřístupní Služby Uživateli, a to odesláním informace Uživateli, na jím poskytnutou emailovou adresu, o zpřístupnění Služby včetně přihlašovací adresy, uživatelského jména a hesla (pokud ještě nebylo vygenerováno) (dále též „Potvrzovací email“). Okamžikem doručení tohoto Potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy – Poskytovatel jeho odesláním akceptuje Uživatelův návrh na uzavření Smlouvy, který byl vyjádřený v objednávce ve smyslu úseku 3.4. těchto VOP.

6.3. Potvrzovací email podle úseku 6.2 těchto VOP bude Uživateli doručený spolu s kopií VOP platných v čase uzavření Smlouvy. Zasláním tohoto Potvrzovacího emailu a kopie VOP Poskytovatel poskytne Uživateli potvrzení o uzavření Smlouvy a smluvní podmínky na trvanlivém médiu, čímž Poskytovatel splní svou informační povinnost.

7. P r á v a     a     p o v i n n o s t i      U ž i v a t e l e

7.1. Uživatel je povinný seznámit se s VOP jako i s obsahem Služby před začátkem využívání Služby, stejně jako před Registrací, nebo v čase Registrace na Portále a vyjádřit s nimi souhlas. Obsah VOP je Uživateli opakovaně připomínaný i v čase odeslání objednávky Služby.

7.2. Služby Poskytovatele může užívat jen ten Uživatel, který dodržuje tyto VOP a příslušné právní předpisy ČR. Uživatel se již okamžikem registrace zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s těmito VOP, právními předpisy a případně i pokyny Poskytovatele.

7.3. Uživatel udělením souhlasu s těmito VOP zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem dále popsaných v bodech 12.1 až 12.6 těchto VOP.

7.4. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel kdykoliv provedl kontrolu, zda Uživatel používá Službu v rozsahu a za podmínek ustanovených VOP a ověřil si dodržováním VOP Uživatelem; Uživatel je povinný strpět výkon práva kontroly ze strany Poskytovatele.

7.5. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněný v průběhu poskytování Služby měnit podmínky poskytování Služby včetně VOP, včetně ceníku, a že je oprávněný poskytovat a ukončovat cenové akce a slevy. O těchto změnách informuje Poskytovatel Uživatele vždy elektronicky prostřednictvím Portálu. Dále o změnách dle bodu 15.7 těchto VOP.

7.6. Uživatel se zavazuje uvést při registrační žádosti a objednávce Služeb pravdivé, úplné a přesné údaje a oznámit Poskytovateli všechny změny ve svých identifikačních údajích poskytnutých v žádosti; v případě neoznámení těchto změn jsou rozhodující údaje uvedené v žádosti a Uživatel odpovídá za případně vzniklou škodu.

7.7. Uživateli je na základě Smlouvy poskytnutý přístup k objednaným elektronickým Službám vymezených v bodě 1.7 těchto VOP, a to na určité časové období. Služby spočívají primárně v přístupu Uživatele k informačnímu obsahu na Portálu chráněného přihlášením (heslem). Obsah je chráněn zákonem také dle bodu 15.1 těchto VOP.

7.8. Uživatel nesmí informační obsah Poskytovatele, ke kterému získal uzavřením Smlouvy přístup, používat jinak než obvyklým způsobem a ve větším než dovoleném rozsahu, přiměřeně a bez újmy na oprávněných zájmech Poskytovatele.

7.9. Uživatel je po dobu poskytování Služby Poskytovatelem oprávněn používat Služby osobně a pro vlastní potřebu, a to výlučně prostřednictvím přístupu ke Službě v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a VOP. Toto oprávnění je nepřevoditelné.

7.10. Uživatel je povinný při užívání Služby chránit kromě svého osobního práva k užívání Služby i práva duševního vlastnictví Poskytovatele a práv Třetích osob. Stejně tak je Uživatel povinen chránit informace Poskytovatele, jejichž obsah je umístěn na Portálu, a jejichž znění Poskytovatel Uživateli zpřístupnil v rámci poskytování Služby (dále viz bod 15.4 těchto VOP týkající se obchodního tajemství). Uživatel se zavazuje, že nezasáhne do autorských práv k autorským dílům nebo jiným předmětům ochrany práv duševního vlastnictví umístěných na Portálu a nebude je zpřístupňovat veřejnosti jinak než stanovují tyto VOP, a nebo zákon. Uživatel se zavazuje, že zároveň neupraví ani nezasáhne do předmětů ochrany práva duševního vlastnictví Poskytovatele či Třetích osob umístěných na Portále, navíc nebude nad rámec vlastní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, šířit veřejnosti ani jinak používat jakýkoliv obsah Poskytovatele, nebo Třetích osob.

7.11. Pokud Uživatel zjistí, že Třetí osoby porušují práva k předmětu ochrany práva duševního vlastnictví, které jsou součástí Portálu, zavazuje se informovat bez zbytečného odkladu Poskytovatele o takovém porušení práv, či jeho hrozbě.

7.12. Uživatel nemá právo poskytnout, ani postoupit, ani pronajmout, ani zapůjčit ani jinak poskytovat Třetím osobám povolení na přístup ke Službě úplně nebo částečně, trvale nebo dočasně, úplatně nebo bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

7.13. Uživatel je povinný zabezpečit svoje identifikační a registrační údaje (především heslo) pro přístup ke Službě před zneužitím a před Třetími osobami.

7.14. Uživatel se zavazuje, že nebude Služby Poskytovatele měnit, blokovat a nebo jinak narušovat, poškozovat dobré jméno Portálu či dobré jméno Poskytovatele. Dále se Uživatel zavazuje, že nebude ohrožovat, narušovat, obcházet či prolamovat zabezpečení Portálu a Poskytovatelem použité technické prostředky ochrany, a nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích (předně jejich přihlašovací jméno a heslo).

7.15. Uživatel je povinný oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu všechny vady poskytování Služby podle těchto VOP a bezodkladně ohlásit Poskytovateli všechny jemu známe skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služby Poskytovatelem.

8. P r á v a     a     p o v i n n o s t i     p o s k y t o v a t e l e

8.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli právo používat Služby Portálu v dohodnutém rozsahu a v souladu s těmito VOP.

8.2. Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoliv zásahu do Portálu včetně změny poskytování Služeb, a to bez předcházejícího oznámení Uživateli, či jeho souhlasu. Změnu těchto VOP provádí Poskytovatel na základě bodu 15.7 těchto VOP.

8.3. Poskytovatel má právo omezit, přerušit a nebo zastavit poskytování Služby z jakýchkoliv důvodů (např. nutné správy, údržby, opravy) i bez důvodů, a to bez předchozího oznámení Uživateli, či bez jeho souhlasu. Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit anebo zastavit poskytování Služeb, odstranit obsah Uživatelův a zablokovat přístup Uživatele ke Službě nejčastěji při zneužití Služby anebo podezření na zneužití Služby Uživatelem, či Třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností Uživatele danými těmito VOP, a nebo právními předpisy.

8.4. Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na svém Portálu reklamu.

9. R e k l a m a c e

9.1. Uživatel může reklamaci Služby uplatnit osobně poštou, nebo emailem využitím kontaktních údajů uvedených v úseku 1.2. těchto VOP.

9.2. Ke každé reklamované Službě je nutné připojit kopii daňového dokladu a vyplněný Reklamační protokol, který Uživatel získá na požádání u Poskytovatele.

9.3. Před uplatněním reklamace je Uživatel povinen důkladně zkontrolovat, zda není chyba způsobena nastavením nebo chybným použitím Služby, které je v rozporu s doporučením Poskytovatele.

9.4. Po doručení reklamace Poskytovateli, Poskytovatel ve lhůtě maximálně 30 dnů přezkoumá oprávněnost reklamace a podle výsledku přezkoumání rozhodne o její opodstatněnosti, či neopodstatněnosti.

9.5. Poskytovatel nijak neručí za obsah zobrazených dokumentů a informací z pohledu informací hledaných Uživatelem. Je výlučně na rozhodnutí Uživatele, kterou Službu si objedná a zakoupí na základě poskytnutých indicií v podobě popisu Služby.

10. O d p o v ě d n o s t     P o s k y t o v a t e l e     z a     v a d y    a     š k o d u

10.1. Poskytovatel odpovídá Uživateli za umožnění přístupu ke Službám podle rozsahu Smlouvy a VOP a za to, že je oprávněn předmětné Služby Portálu poskytovat.

10.2. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: Informace zpřístupněné Poskytovatelem prostřednictvím Portálu nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou, ani návrhem na uzavření smlouvy a jsou všeobecné povahy, pokud není výslovně uvedeno jinak ve VOP, nebo pokud není u daného článku, informace, nebo textu výslovně uvedeno „odchylně s bodem 10.2 Všeobecných obchodních podmínek“; Poskytovatel nezodpovídá za správnost, úplnost ani aktuálnost poskytnutých informací; poskytované informace mohou obsahovat chyby; pokud jsou poskytnutými informacemi texty právních předpisů nebo zákonů, jsou jejich jediným závazným zdrojem oficiální zdroje; Poskytovatel nezodpovídá a neposkytuje Uživateli žádnou záruku za nepřetržité , anebo bezchybné fungování Portálu včetně odkazů na jiné internetové stránky, za nepřetržité, anebo bezchybné poskytování Služeb, jejich neustálou dostupnost, ani za rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro Uživatelem zamýšlený účel; Poskytovatel nevykonává zálohy dat Uživatele umístěných na Portálu; Uživatel užívá Službu na vlastní odpovědnost a riziko a nese všechny náklady na použití komunikačních prostředků na dálku potřebných pro použití Služeb Poskytovatele.

10.3. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: Na Portálu nalezne Uživatel ekonomické a strategické analýzy, které mají všeobecnou povahu a neberou v úvahu individuální potřeby Uživatelů, co se týče výnosů, daní, přípustné míry rizika, ani to, zda jsou pro ně finanční produkty nebo transakce, na které je zde poukazováno, vhodné či rozumné investice/obchody. Uvedené výkony a vzorové výpočty nejsou spolehlivé pro odhad budoucích výkonů. Předchozí výkony nemusí nutně naznačovat, u jakých budoucích výkonů a transakcí s finančními produkty (včetně, bez omezení, cenných papírů, termínovaných obchodů, opcí a dalších finančních nástrojů) bude vznikat riziko.

10.4. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: Poskytnuté informace nebudou Uživatelem vykládány jako osobní rada nebo doporučení k investování, nabídka ke koupi nebo prodeji; přesvědčování nebo doporučování nabídky k upsání, koupi nebo prodeji, nebo k účasti na jakýchkoli finančních produktech, nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii, která se může Uživatele týkat. Vzhledem k tomu, že ne všechny produkty nebo transakce jsou vhodné či rozumné pro všechny Uživatele/investory, nebude Uživatel uzavírat žádnou transakci bez předchozí konzultace s investičními poradci (včetně, bez omezení, právního a daňového poradce), aby měl jistotu, že, bez ohledu na zde uvedené informace, zapadá plánovaná investice, nebo obchod, do jeho potřeb a priorit, a že plně chápe existující rizika. 

10.5. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: Informace vycházejí ze zdrojů, které Poskytovatel považuje za spolehlivé a úplné. Poskytovatel pečlivě vyhledal a shromáždil informace podle nejlepšího vědomí a přesvědčení, ale neposkytuje tímto žádné prohlášení či záruku, výslovnou ani odvozenou, co se týče přesnosti, včasnosti, úplnosti a správnosti poskytnutých informací. Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy (včetně, bez omezení, přímé nebo nepřímé ztráty nebo ušlého zisku), které mohou být důsledkem, nebo mohou souviset s přístupem k, a/nebo s použitím Portálu, nebo důsledkem spolehnutí se na Poskytovatelem uvedené informace.

10.6. V případě přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně Poskytovatele, je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli omezena jen na odpovědnost obnovit poskytování Služby; tuto povinnost Poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování Služby. Uživatel nemá právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady, ani za škody, nebo vrácení ušlého zisku.

11. T r v á n í     S m l o u v y     a     j e j í     z á n i k

11.1. Smlouva je uzavřená na dobu určitou a to na období čtrnácti (14) kalendářních dní.

11.2. Smluvní vztah zaniká v případech stanovených zákonem a těmito VOP, nejčastěji uplynutím doby na kterou byla Smlouva uzavřená a nebo odstoupením od Smlouvy.

11.3. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od Smlouvy dle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právo odstoupit od Smlouvy má Uživatel ve lhůtě 14ti dnů od uzavření Smlouvy.

11.4. Pokud Uživatel výslovně požádá o poskytnutí Služby ihned, tedy od okamžiku uzavření Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle bodu 11.3 těchto VOP - například zvolením možnosti „Žádám o poskytnutí služby ihned, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy“ v průběhu objednávky Služby bude Uživateli Služba fakticky zpřístupněna hned od okamžiku doručení Potvrzovacího emailu. Uživatel uzavřením Smlouvy a svojí výslovnou žádostí o poskytnutí Služeb ihned nemá právo na odstoupení od Smlouvy, neboť Služba bude kompletně poskytnuta ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy, která činí 14 dnů od uzavření Smlouvy. Právo odstoupit od Smlouvy Uživateli zaniká na základě ust. § 1837, písm. a) zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Uživatel, který není spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů a za podmínek stanovených zákonem.

11.6. Porušení ustanovení těchto VOP Uživatelem, anebo využívání Služeb, které je možné považovat za šikanózní výklad práva ze strany Uživatele a tedy jednání Uživatele v rozporu s dobrými mravy, či poctivým obchodním stykem, je porušení Smlouvy a těchto VOP a může být důvodem k okamžitému přerušení, anebo zastavení poskytování Služby. V takových případech je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, přičemž Uživatel ztrácí nárok na přístup ke Službě a na vrácení již zaplacené ceny v plném rozsahu, resp. Poskytovatel neztrácí nárok na zaplacení ceny za Službu za celé fakturační období.

11.7. Zrušením, anebo zánikem Smlouvy zanikají všechna práva Uživatele na použití Služby.

11.8. Pokud má Uživatel v případě zrušení, nebo zániku Smlouvy nárok na vrácení ceny zaplacené za Službu, Poskytovatel vrátí sumu poměrně poníženou o část odpovídající době, po kterou měl Uživatel řádný přístup ke Službě. Poskytovatel je oprávněný vrácenou sumu snížit i o případné náklady, které vznikly v souvislosti se zrušením Smlouvy včetně nákladů za zrušení přístupů ke Službě, anebo náklady spojené s vrácením platby kromě případů, kdy ke zrušení Smlouvy došlo z důvodu nemožnosti plnění na straně Poskytovatele. Tímto ustanovením není dotknuté právo Poskytovatele uplatnit vůči Uživateli nárok na náhradu škody, nebo ušlého zisku.

12. O c h r a n a     s o u k r o m í     a     o s o b n í c h     ú d a j ů

12.1. Uživatel poskytnutím svých osobních údajů na jakékoli části Portálu uděluje (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Poskytovateli, a to v rozsahu nutném k poskytování služeb Portálu a v souladu se zásadami soukromí. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

12.2. Uživatel rovněž souhlasí (ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění) se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat a to (i) emailem dle bodu 1.2 těchto VOP.

12.3. Uživatel zároveň prohlašuje, že je oprávněným uživatelem poskytnuté emailové adresy a telefonu, a v případě, že se jedná o firemní emailovou adresu, nebo telefon, poskytuje Uživatel výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou emailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá. 

12.4. Reference: V případě, že Uživatel při zadávání reference zvolí "Souhlasím se zveřejněním", udělujete správci osobních údajů - Poskytovateli, souhlas se zveřejněním klientské reference v plné nebo zkrácené podobě, či výňatků z ní na Portálu a v marketingových materiálech (propagační brožury, letáky, apod.) a se zpracováním Uživatelem uvedených osobních údajů. Dále Uživatel souhlasí s tím, že u reference může být dále uvedeno jeho jméno, příjmení, povolání a místo bydliště. Tento souhlas navazuje a doplňuje již dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud v tomto souhlasu není uvedeno jinak, platí ustanovení původního souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas je dobrovolný a Uživatel jej uděluje na dobu, po kterou platí souhlas se zpracováním osobních údajů, již dříve poskytnutý dle bodu 12.1 těchto VOP.

12.5. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávané Poskytovatelem a mohou být dále poskytnuty Dodavateli.

12.6. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím že: Pro vyhodnocování návštěvnosti Portálu používá Poskytovatel služby Google Analytics, která sbírá anonymní data o chování Uživatelů Portálu. Detailní podmínky užívání služby Google Analytics jsou dostupné na stránce http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html. Dále Poskytovatel používá tzv. cookies a Uživatel užíváním Portálu s jejich ukládáním na své zařízení výslovně souhlasí. 

13. P o d m í n k y     p o š t y     –     D i s c l a i m e r

13.1. Poskytoval a Uživatel se dohodli a Třetí osobě se dává na vědomí, že v případě emailové komunikace právní jednání Poskytovatele podléhá následujícím omezením: Reklamní sdělení Poskytovatele slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv smlouvu, nebo obchod neuzavřít (nebo nezprostředkovat), a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci interních schvalování Třetích osob, nebo Dodavatelů. Pokud Poskytovatel nestanovil, nebo nebylo ujednáno jinak, tak Poskytovatel právně jedná s Třetími osobami jen v písemné formě a jednání v jiné formě Poskytovatele nezavazuje. Poskytovatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy, nebo obchodu s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky. Poskytovatel poskytuje informace výhradně na základě podkladů dostupných Poskytovateli ke dni poskytnutí příslušné informace či rady a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace či rady okolnostmi, které nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace či rady.

13.2. Obsah Poskytovatelova emailu a jakékoliv připojené soubory jsou důvěrné. Jestliže nejste adresát, jakékoliv vyzrazení, reprodukce, kopírování, distribuce, další šíření nebo použití těchto dokumentů je přísně zakázáno. Jestliže jste přijali tento email omylem pak tento email vymažte. Poskytovatel nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za odškodnění vyplývající z použití nebo spolehnutí se na informace. Všechny emailové zprávy adresované do, přijaté nebo zaslané od Poskytovatele nebo zaměstnanci (spolupracovníky, Dodavateli) Poskytovatele, jsou považovány implicitně za pracovní. Proto odesílatel nebo příjemce této zprávy souhlasí s tím, že zpráva může být přečtena jiným zaměstnancem (spolupracovníkem, Dodavatelem) Poskytovatele, než je úřední příjemce nebo odesílatel, za účelem zabezpečení kontinuity pracovní činnosti a dovoluje kontrolu této zprávy.

14. S a n k c e

14.1. Právo Poskytovatele domáhat se zaplacení smluvní pokuty dle kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, nebo VOP nezbavuje Poskytovatele práva domáhat se vedle toho i náhrady škody, byla-li mu způsobena v příčinné souvislosti s jednáním Uživatele.

14.2. Poskytovatel a Uživatel sjednávají smluvní pokutu k tíži Uživatele pro případ, že poruší svou povinnost dle bodu 7.4, 7.12, nebo 7.13 těchto VOP, a to do výše 1.000,- Kč za každý případ.

15. Z á v ě r e č n á     u s t a n o v e n í

15.1. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí právními předpisy České republiky. A to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

15.2. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP přecházejí automaticky na právní nástupce Poskytovatele. Převod práv a povinností Uživatele ze Smluvního vztahu dle Smlouvy, nebo na základě registrace je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

15.3. Neplatnost některého ustanovení VOP nemá za následek neplatnost VOP jako celku, pokud nejde o skutečnost, se kterou zákon spojuje tento právní následek. Uživatel a Poskytovatel se pro takový případ dohodli, že neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení a zákonu.

15.4. Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že obsah veškerých smluv včetně jejich dodatků bude podléhat obchodnímu tajemství. Zejména pak ujednání o smluvních podmínkách, cenách, bonusech a akcích (slevách) a dalších ujednáních smluvních stran. Povinnost utajení platí i po ukončení Smlouvy a pro všechny osoby, kterým byly informace poskytnuty. Zpřístupnit informace obchodního tajemství může Uživatel, nebo Poskytovatel pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo na základě povinností daných příslušným právním předpisem. Ujednání tohoto bodu se nevztahuje na Poskytovatelem uveřejněné VOP, nebo na jiné části, které Poskytovatel sám uveřejní na Portálu v části určené pro veřejnost (nevyžadující Registraci, nebo přihlášení heslem).

15.5. Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že jelikož měl Uživatel dostatek času seznámit se s VOP a Smlouvou a pochopit tak vzájemný vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, tak pro případ, kdy by některá ustanovení Smlouvy, nebo VOP umožňovala v konkrétním případě rozdílný výklad, je nutné řídit se tímto bodem a použit to ustanovení, nebo ten výklad, který bude ve prospěch Poskytovatele.

15.6. Aktuální znění VOP je vždy přístupné na internetové adrese http://devote365.cz/vop/.

15.7. Změny poskytování Služeb a VOP a datum účinnosti aktuálního znění VOP bude Poskytovatel oznamovat elektronicky jejich zveřejněním na Portálu Poskytovatele. Pokud Uživatel nejpozději čtrnáctý (14) den od oznámení o změnách poskytování Služeb nebo VOP písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za odsouhlasené Uživatelem a jsou vůči Uživateli účinné dnem účinnosti změny. Uživatel má právo Smlouvu stejně jako užívání Služby písemnou formou doporučeného psaní vypovědět do čtrnácti (14) dní ode dne oznámení o změnách dle tohoto bodu.

15.8. Tyto VOP ztrácejí účinnost dnem nabytí účinnosti novějších VOP.

15.9. Tyto VOP ruší a v plném rozsahu nahrazují v současnosti účinné VOP Poskytovatele, a to s účinností ode dne jejich zveřejnění na Portálu Poskytovatele.

Zveřejněné dne: 1. 7. 2015